Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór Specjalista ds. programów – stażysta / Specjalista ds. programów w Dziale Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej (1 osoba / 1 etat )

2014-08-08

( 03 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


Specjalista ds. programów – stażysta / Specjalista ds. programów  w Dziale Programów Rynku Pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej (1 osoba / 1 etat )

(równoważny czas pracy: 40 godz. tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień / 2014 r.)

 

 1. Wymagania niezbędne:

            -     obywatelstwo polskie,

 •  wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,

-     doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata pracy w administracji samorządowej,

-      bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 •  bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń audio-wizualnych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, uprzejmość, odporność na stres,
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, podpisane własnoręcznie.
 1. Wymagania dodatkowe:

            -       praca w administracji publicznych służb zatrudnienia.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o organizację staży,
 • sporządzanie umów dotyczących organizacji stażu,
 • obsługa interesantów,
 • prowadzenie ewidencji spraw w zakresie obsługi stanowiska,
 • wystawianie zaświadczeń dla osób bezrobotnych po okresie odbytego stażu,
 • wykonywanie innych czynności potrzebnych do realizacji zadań urzędu zleconych przez kierownika działu,
 • obsługa systemu informatycznego Syriusz i wewnętrznej poczty elektronicznej Talgos.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia dokument poświadczający wykształcenie wymagane w punkcie 2,
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż wymagany w punkcie 2,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102. 
w terminie od dnia 08.08.2014 r. do dnia 19.08.2014 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„03/2014 Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów – stażysta / Specjalista ds. programów  w Dziale Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej (1 osoba / 1 etat )  w terminie do dnia 19.08.2014 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu /www.elblag.up.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_______________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą  z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm. ).

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór Specjalista ds. programów – stażysta / Specjalista ds. programów w Dziale Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej (1 osoba / 1 etat ) 2014-08-08 11:25:37 Włodarczyk Jerzy