Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń w Dziale Rejestracji i Ewidencji ( 1 osoba / 1 etat )

2014-08-20

( 04 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


Referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń

w Dziale Rejestracji i Ewidencji ( 1 osoba / 1 etat )

( Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:   wrzesień 2014 r. )

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe lub średnie administracyjne,
 • doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata, w tym co najmniej 6 miesięcy w administracji państwowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, uprzejmość, odporność na stres,
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń audio-wizualnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziana praca w administracji publicznych służb zatrudnienia
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wprowadzanie danych do programów obsługiwanych przez PUP,
 • wydawanie decyzji dotyczących przyznania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz ustalenia prawa do zasiłku,
 • zapoznanie bezrobotnego z oświadczeniem zawartym w karcie rejestracyjnej i podpisanie go w obecności rejestratora,
 • sprawdzanie prawidłowości wypełniania oświadczeń przez osoby rejestrujące się,
 • ustalenie statusu bezrobotnego,
 • wydawanie zaświadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy,
 • obsługa systemu informatycznego SYRIUSZ i wewnętrznej poczty elektronicznej TALGOS,
 • udzielanie informacji / wyjaśnień w zakresie przepisów prawnych regulujących działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu), średnie (kserokopia świadectwa),
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż w administracji państwowej wymagany w punkcie 2,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102. 
w terminie od 20.08.2014 r. do 31.08.2014 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„04/2014 Nabór na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń  w Dziale Rejestracji i Ewidencji do dnia 31.08.2014 r.”

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu /www.elblag.up.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_______________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm. ).