( 08 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2014-11-05

( 08 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów  w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Programów Rynku Pracy   (1 osoba / 1 etat )

(Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad / grudzień 2014 r.)

 

 1. Wymagania niezbędne:

            -     obywatelstwo polskie,

 •  wykształcenie wyższe,

-      doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata,

-      bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 •   bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń audio-wizualnych,
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • komunikatywność, uprzejmość,
 • zaangażowanie, odporność na stres,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

3.   Wymagania dodatkowe:

            -      mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

             -     mile widziane wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz wniosków w spawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • sporządzanie umów dotyczących dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • obsługa interesantów,
 • prowadzenie ewidencji spraw w zakresie obsługiwanego stanowiska,
 • wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • rozliczanie i monitorowanie zawartych umów,
 • wykonywanie innych czynności potrzebnych do realizacji zadań urzędu zleconych przez kierownika działu,
 • obsługa systemu informatycznego Syriusz i wewnętrznej poczty elektronicznej Talgos.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane odręcznie,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż wymagany w punkcie 2,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102. 
w terminie od 05.11.2014 r. do 16.11.2014 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„08/2014 Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. programów – stażysty, Specjalisty ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów Rynku Pracy (1 osoba / 1 etat) do dnia 16.11.2014 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu /www.elblag.up.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_______________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą  z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm. ).

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 ( 08 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu 2014-11-05 11:49:13 Włodarczyk Jerzy