( 10 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2014-12-02

( 10 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


Doradca Zawodowy – stażysta, Doradca Zawodowy  w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego   (1 osoba / 1 etat )

(Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2014 r.)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe  o profilu doradztwo zawodowe, psychologia, pedagogika, socjologia,
 • doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • przestrzeganie procedur działania zawartych w „Standardach podstawowych usług rynku pracy”,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń audio-wizualnych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, uprzejmość, odporność na stres,
 • umiejętność prowadzenia aktywnego wywiadu, pozyskiwania informacji, negocjacji,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

3.   Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
 • udzielanie porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
 • udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
 • udzielanie informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • udzielenie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,
 • realizacja zadań z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • realizacja i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie niezbędnym na stanowisku,
 • współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ERKON, Szkołami,
 • analizowani struktury poszczególnych grup bezrobotnych, badanie ankietowe osób bezrobotnych,
 • sporządzanie informacji dla potrzeb statystycznych i sprawozdawczości.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane odręcznie,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż wymagany w punkcie 2,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102. 
w terminie od 02.12.2014 r. do 12.12.2014 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„10/2014 Nabór na stanowisko urzędnicze Doradcy Zawodowego – stażysty, Doradcy Zawodowego
w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego (1 osoba / 1 etat)
do dnia 12.12.2014 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu /www.elblag.up.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_______________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą  z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm. ).