( 01 / 2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2016-03-01

( 01 / 2016 )   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


       Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów Rynku Pracy  ( 1 osoba / 1 etat )

(Przewidywany termin rozpoczęcia pracy : kwiecień / maj 2016 r.)

 

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie  wyższe administracyjne, prawnicze lub  ekonomiczne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programu Excel),
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 •  umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, komunikatywność, uprzejmość, zaangażowanie, odporność na stres, systematyczność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność,  rzetelność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • sporządzanie umów dotyczących dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • obsługa interesantów,
 • prowadzenie ewidencji spraw w zakresie obsługiwanego stanowiska,
 • wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • rozliczanie i monitorowanie zawartych umów,
 • wykonywanie innych czynności potrzebnych do realizacji zadań urzędu zleconych przez kierownika działu,
 • obsługa systemu informatycznego Syriusz i wewnętrznej poczty elektronicznej Talgos.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych   oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
 • kopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  
w terminie od 23.03.2016 r. do 05.04.2016 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„ Nabór na stanowisko urzędnicze  Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów rynku Pracy  (1 osoba / 1 etat) do dnia  05.04.2016 r.”

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji publicznej (BIP), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  w Elblągu /WWW.elblag.up.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_________________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz z Ustawą z dn.21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm. ).