( 03/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2016-05-19

( 03/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:


    Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym ( 1 osoba )

( Przewidywany termin rozpoczęcia  pracy: czerwiec 2016 r. )

 

  1. Wymagania niezbędne:

-    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
-    2 lata doświadczenie zawodowe (udokumentowane  lata pracy ),
-    bardzo dobra  znajomość obsługi komputera ( w tym programu Excel ),
-    niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych , nieposzlakowana opinia
-    dobry stan zdrowia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

-    mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
-    znajomość ustawy o rachunkowości,
-    znajomość ustawy o finansach publicznych,
-    znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
-    znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    doświadczenie pracy w zespole,
-    uprzejmość, systematyczność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, aktywność, dyspozycyjność , dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie,

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-    Prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej Funduszu Pracy w systemie Syriusz,
-    Rozliczanie wypłat zasiłków,
-    Rozliczanie wypłat stypendiów i innych świadczeń,
-    Sporządzanie miesięcznych naliczeń wypłaconych świadczeń,
-    Uzgadnianie miesięcznych sald kont analitycznych i syntetycznych,
-    Prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,
-    Sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych,
-    Obsługa wewnętrznej poczty elektronicznej Talgos

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

-    życiorys (CV),
-    list motywacyjny,
-    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,
-    dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
-    kopie świadectw pracy,
-    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

 

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  
w terminie od 19.05.2016 r. do  02.06.2016 r. w  zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„ Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym do dnia 02.06.2016 r.”

_________________________________________________________________________________

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2135 ze.zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458  ze  zm.)”.