( 04/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2016-09-07

( 04/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


    Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Rejestracji i Ewidencji ( 1 osoba )

( Przewidywany termin rozpoczęcia  pracy: wrzesień/ październik 2016 r. )

 1. Wymagania niezbędne:
 •  wykształcenie wyższe lub średnie administracyjne lub ekonomiczne,
 •  1 rok doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej,
 •   bardzo dobra  znajomość obsługi komputera,
 •  niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych , nieposzlakowana opinia
 •  dobry stan zdrowia.
 1. Wymagania dodatkowe:

          -     znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych,
 • umiejętność prowadzenia aktywnego wywiadu i pozyskiwania informacji.
 • samodzielność i jednocześnie  umiejętność pracy w zespole,
 •  uprzejmość komunikatywność, odporność na stres, systematyczność, obowiązkowość, dokładność, łatwość nawiązywania kontaktów,

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Udzielanie informacji/ wyjaśnień w zakresie przepisów prawnych regulujących działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Udzielanie informacji o pomocy i usługach świadczonych przez urząd,
 • Wprowadzenie danych do programów obsługiwanych przez PUP,
 • Ustalanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych dot. statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz ustalenia prawa do zasiłku,
 • Obsługa centrali telefonicznej,
 • Obsługa systemu informatycznego SYRIUSZ i wewnętrznej poczty elektronicznej TALGOS
 • Wydawanie zaświadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy.

5.   Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe lub średnie (kserokopia),
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów dot. zatrudnienia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  
w terminie od 07.09.2016 r. -  21.09.2016 r. w  zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Rejestracji i Ewidencji do dnia 21.09.2016

_________________________________________________________________________________

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2135 ze.zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458  ze  zm.)”.

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 ( 04/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu 2016-09-07 14:34:59 Włodarczyk Jerzy