( 06/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2016-10-26

( 06/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016 r. w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył  6%.

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

    Doradcy Zawodowy stażysta, Doradca Zawodowy

w  Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego( 1 etat ) równoważny czas pracy, 40 godz. tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad /2016

 1. Wymagania niezbędne:

   -      obywatelstwo polskie,

 •  wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki lub socjologii,
 •  doświadczenie zawodowe – 1 rok
 •  bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

3.   Wymagania dodatkowe:

         -      mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu poradnictwa zawodowego oraz

                doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych,
 • przestrzeganie procedur działania zawartych w „Standardach podstawowych usług rynku pracy”,
 • umiejętność prowadzenia aktywnego wywiadu, pozyskiwania informacji, negocjacji,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
 • uprzejmość, odporność na stres, systematyczność, obowiązkowość, dokładność.
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
 • udzielanie porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
 • udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
 • udzielanie informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,
 • realizacja zadań z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • realizacja i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych,oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  
w terminie od 26.10.2016 r. do 06.11.2016 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„ Nabór na stanowisko urzędnicze  Doradca Zawodowy –stażysta, Doradca Zawodowy w Centrum Aktywizacji Zawodowej  Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego do dnia  06.11.2016 r. ”

_________________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,poz. 922) oraz ustawą z dn.21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U.2016, poz. 902).