( 07/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2016-11-16

( 07/2016 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2016 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył  6%.
 

1.   Określenie stanowiska urzędniczego

 

Pośrednik Pracy - stażysta, Pośrednik Pracy

w  Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego( 1 etat ) równoważny czas pracy, 40 godz. tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad /2016

 

2.   Wymagania niezbędne:

            -        obywatelstwo polskie,

-        wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii i administracji,

-        doświadczenie zawodowe – 1 rok

-        bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

-        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

-        zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

3.   Wymagania dodatkowe:

           -        mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu poradnictwa zawodowego oraz

            doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

-         znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-         umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych,

-         przestrzeganie procedur działania zawartych w „Standardach podstawowych usług rynku pracy”,

-         umiejętność prowadzenia aktywnego wywiadu, pozyskiwania informacji, negocjacji,

-         łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,

-         uprzejmość, odporność na stres, systematyczność, obowiązkowość, dokładność.

-         samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,

 

4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         udzielanie porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,

-         udzielanie porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,

-         udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,

-         udzielanie informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy,

-         udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,

-         realizacja zadań z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

-         realizacja i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

5.   Wymagane dokumenty:

-         życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane własnoręcznie,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych,

oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,

-         dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

-         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

 

 

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  w terminie od 16.11.2016 r. do 28.11.2016 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„ Nabór na stanowisko urzędnicze  Pośrednik Pracy –stażysta, Pośrednik Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej  Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego do dnia  28.11.2016 r. ”

_________________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,poz. 922) oraz ustawą z dn.21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2016, poz. 902).