( 02/2017 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2017-02-09

 

( 02/2017 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  przekroczył  6%.

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

    Referent w Dziale Finansowo-Księgowym ( 1 osoba )

( Przewidywany termin rozpoczęcia  pracy: marzec / 2017, )

równoważny czas pracy : 40 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne:
 •  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 •  2 lata doświadczenie zawodowe (udokumentowane  lata pracy ),
 •  bardzo dobra  znajomość obsługi komputera ( w tym programu Excel ),
 •  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
 •  znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 •  uprzejmość, systematyczność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, dokładność komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Prowadzenie analitycznej  wyodrębnionej ewidencji księgowej środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Sporządzanie informacji dla potrzeb jednostki nadzorującej,
 • Obsługa wewnętrznej poczty elektronicznej
 • Analiza i weryfikacja należności w zakresie spłat nienależnie pobranych świadczeń,
 • Prowadzenie spraw komorniczych,
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
 • Sporządzanie przelewów bankowych związanych z realizacją zadań urzędu,
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
 • kopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  
w terminie od 09.02.2017 r. do  19.02.2017 r. w  zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym do dnia 19.02.2017

________________________________________________________________________________

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016, poz. 922 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.   o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016, poz.902 ).”

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 ( 02/2017 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu 2017-02-09 15:12:55 Włodarczyk Jerzy