( 03 / 2017 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

2017-02-23

( 03 / 2017 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył  6%.
 

 

1.   Określenie stanowiska urzędniczego:


       Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów Rynku Pracy  ( 1 osoba / 1 etat )

(Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec / kwiecień 2017 r.)

 

2.   Wymagania niezbędne:

-         obywatelstwo polskie,

-         wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,

-         2 lata doświadczenie zawodowe,

-         bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programu Excel),

-         dobry stan zdrowia,

-         niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

3.   Wymagania dodatkowe:

-         mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

-         znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-         umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-         znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-         umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, komunikatywność, uprzejmość, zaangażowanie, odporność na stres, systematyczność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

 

4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. prac subsydiowanych (np. prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, refundacja składek ZUS itp.),

-         sporządzanie umów dotyczących w/w form wsparcia,

-         obsługa interesantów,

-         prowadzenie ewidencji spraw w zakresie obsługiwanego stanowiska,

-         wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis,

-         rozliczanie i monitorowanie zawartych umów,

-         wykonywanie innych czynności potrzebnych do realizacji zadań urzędu zleconych przez kierownika działu,

-         obsługa systemu informatycznego i wewnętrznej poczty elektronicznej.

 

5.   Wymagane dokumenty:

-         życiorys (CV),

-         list motywacyjny,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-         dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),

-         kopie świadectw pracy,

-         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102  
w terminie od 23.02.2017 r. do 05.03.2017 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów Rynku Pracy (1 osoba / 1 etat) do dnia 05.03.2017 r.”

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_______________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz z Ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016,  poz. 902)”.