OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu.

2020-06-09

 

Elbląg, 09 czerwca 2020  r.

 

 

 

Znak sprawy: CAZPRP.261.1.2020.AM

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

 

 

 

      I.        ZAMAWIAJĄCY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24

82-300 Elbląg

NIP: 578-26-08-266, REGON: 170782982

Telefon: 55 237-67-00, Fax: 55 237-67-99

Adres strony internetowej: bip.elblag.up.gov.pl

 

    II.        TRYB POSTĘPOWANIA

 

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji Rozwoju.

2.    Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.

 

 

   III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu.

CPV :

Przedmiot główny:       80000000-4

Przedmiot dodatkowy:            -

 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Szkolenie będzie przeprowadzane w ramach:

- Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

- Projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- część I – załącznik nr 1 do ogłoszenia – zapytanie ofertowe na organizację
i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (V)”
w ramach POWER,

- część II – załącznik nr 2 do ogłoszenia zapytanie ofertowe na organizację
i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2020” w ramach RPO.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych
i równoważnych.

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i uzyskanie przez uczestników uprawnień Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz osób.

Liczba uczestników: do 9 osób.

Czas trwania szkolenia: zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
z późn. zm.), szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne teoretyczne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, a także zajęcia praktyczne liczące 60 minut.

Liczba godzin szkolenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie powinno obejmować łącznie 220 godz.

Egzamin: Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia możliwość przystąpienia bezpośrednio po zakończeniu szkolenia do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy. Do kosztu szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu.

Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne na terenie m. Elbląga, zajęcia w zakresie części praktycznej:  m. Elbląg,  jazdę poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h w promieniu do 30 km od m. Elbląga. Zajęcia na symulatorze jazdy lub płycie poślizgowej w warunkach specjalnych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

 

Kalkulacja kosztów szkolenia musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją usługi. Suma wszystkich kosztów musi być równa kosztowi całego szkolenia. W proponowanej cenie należy uwzględnić: cenę kursu, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie egzaminu państwowego, wydanie dokumentów zaświadczających o nabyciu kwalifikacji przez uczestników szkolenia.

Do kosztów szkolenia nie należy wliczać kosztów ewentualnych badań lekarskich oraz kosztów dojazdu uczestników na szkolenie.

 

  IV.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia: lipiec– grudzień 2020 r.

 

 

    V.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 

1.    Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają warunki udziału.

  1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają następujące warunki udziału w postepowaniu:

a)   Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym gwarantującym wykonanie pełnego zakresu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1.04.2004 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2017, poz. 151 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz 1701). Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

b)   Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy przedmiotowe zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, których dot. przedmiotowe zamówienie.

c)   Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych.

d)   Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Weryfikacja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris.

e)   Kadra dydaktyczna Wykonawcy posiada kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do zakresu szkolenia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że kadra dydaktyczna Wykonawcy posiada kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do zakresu szkolenia.

f)     Wykonawca posiada wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że posiada wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.

g)   Wykonawca wydaje uczestnikom szkolenia dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że wydaje uczestnikom szkolenia dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

h)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych
i informacji podanych przez oferenta oraz zastrzega sobie prawo odrzucenia w całości oferty w przypadku podania nieprawdziwych danych.

 

  VI.        Wymagania względem wykonawców:

a)   Posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej;

b)   Wykonawca zobowiązuje się zapewnić salę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników, odpowiednio wyposażoną w miejsca siedzące dla wszystkich uczestników, dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego, dostęp do zaplecza sanitarnego. Na zajęciach praktycznych uczestnicy szkolenia powinni mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz mieć do dyspozycji odpowiedni sprzęt spełniający wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

c)   Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe, w tym: podręcznik lub skrypt tematyczny, materiały biurowe – zeszyt i długopis, przekazywane nieodpłatnie uczestnikom na początku szkolenia, bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym programem zajęć. Po zakończonym szkoleniu materiały szkoleniowe przechodzą na własność uczestnika szkolenia.

d)   Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia instytucji szkoleniowej, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną imiennie
w ofercie, zapewniającą nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzenia szkolenia.

e)   Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrę, mającą kierunkowe doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia.

f)     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis kawowy składający się
z herbaty, kawy, wody mineralnej, ciastek obecnym na zajęciach uczestnikom szkolenia.

g)   Wykonawca na zlecenie Zamawiającego na własny koszt ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

h)    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia.

i)      Wykonawca zobowiązanych będzie do stosowania zasad informacji
i promocji zgodnie z wymogami dla projektów współfinansowanych
z funduszy strukturalnych, w szczególności do umieszczania na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia oraz listach obecności informacji o finansowaniu ze środków UE, a także zamieszczenia w miejscu odbywania szkolenia/siedzibie firmy plakatu promującego realizację projektu.

j)      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami prawa.

k)    Wykonawca zapewni realizację zamówienia w sposób rzetelny, tak aby optymalnie przygotować uczestnika szkolenia do egzaminu.

l)      Wykonawca zapewni należytą ochronę danych osobowych uczestnika kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego.

m)  Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania obecności uczestnika na zajęciach teoretycznych i praktycznych.

n)    Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się uczestnika na zajęcia, przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach (najpóźniej
w drugim dniu po zajęciach), które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy.

o)   Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkolenia wymaganej zgodnie z właściwymi przepisami.

p)   Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczeń informujących o ukończeniu kursu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo zaświadczenie ma zawierać imię i nazwisko uczestnika, pełną nazwę kursu, termin realizacji zajęć, wymiar godzin oraz odpowiednie logotypy FE i UE. Przygotowany projekt zaświadczenia podlega akceptacji Zamawiającego.

q)   Wykonawca jest zobowiązany do przekazania uczestnikom szkolenia po pozytywnym jego ukończeniu certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

r)     Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z prowadzonego szkolenia w terminie 14 dni od zakończenia kursu, w tym:

·         listy obecności zawierające faktyczną ilość godzin dydaktycznych odbytych przez uczestnika szkolenia,

·         kopię dziennika szkolenia,

·         ankiety ewaluacyjne,

·         kopię zaświadczeń ukończenia kursu poświadczoną za zgodność
z oryginałem.

 

 

 VII.        KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.    Podstawowe kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

a)   Cena – 100%.

2.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę spośród ofert przedstawiających wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

3.    Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

 

VIII.        ODRZUCENIE OEFERTY

 

1.    W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

a)   złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego;

b)   złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;

c)   przedstawi nieprawdziwe informacje;

d)   nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy
z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich
w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.    Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzoną imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienie dokumentów.

4.    Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę o wartości niewspółmiernie niskiej do średnich cen za tego typu usługi.

5.    W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do odwołania.

 

  IX.        SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

 

1.    Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz
z wszystkimi załącznikami.

2.    Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

3.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

4.    Oferty można składać do dnia 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg –poprzez operatora pocztowego, lub kurierem.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

6.    Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Nr sprawy: CAZPRP.261.1.2020.AM – oferta na przeprowadzenie szkolenia grupowego.

 

    X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapytania przekazywane będą telefonicznie.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub zawarcia umowy z istotnych przyczyn.

3.    Zamawiający dokona zapłaty za należność po spełnieniu zobowiązań niezbędnych do zrealizowania usługi, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, a w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w terminie 14 dni od daty uzupełnienia.

4.    Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Adriana Maj (tel. 55 237-67-32, e-mail: maj@elblag.praca.gov.pl).

5.    Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego i stronie bip urzędu.

 

 

  XI.        ZAŁĄCZNIKI

- załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe (POWER) – część I

- załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe (RPO) – część II

 

Sporządziła:

 

…………………………………………………

  (pieczątka imienna i podpis pracownika merytorycznego)

 

 

 

                                                                                       ZATWIERDZAM

 

……………………………………………………….

          (pieczątka imienna i podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki

protokoł część II.pdf 63 KB
protokoł część I.pdf 62,7 KB
0019.pdf 51,2 KB
0018.pdf 73,9 KB
0017.pdf 77,9 KB
0016.pdf 82,8 KB
0015.pdf 72,6 KB
0014.pdf 77,4 KB
0013.pdf 60,2 KB
0012.pdf 70,7 KB
0011.pdf 75,7 KB
0010.pdf 79,8 KB
0009.pdf 74,9 KB
0008.pdf 67,5 KB
0007.pdf 60,1 KB
0006.pdf 64,7 KB
0005.pdf 72,6 KB
0004.pdf 73,2 KB
0003.pdf 69,5 KB
0002.pdf 72,5 KB
0001.pdf 52,6 KB
zapytanie ofertowe nr 2 czesc i rpo 129 KB
zapytanie ofertowe nr 1 czesc i power 136 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.docx 25,3 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. 2020-06-09 08:38:30 Żółtowski Jacek
2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. 2020-06-09 08:33:28 Żółtowski Jacek
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób” dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. 2020-06-09 08:31:24 Żółtowski Jacek