Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej (3 osoby / 3 etaty )

2014-07-02

( 01 / 2014 ) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu

 

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:


Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy  w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego  

w Centrum Aktywizacji Zawodowej (3 osoby / 3 etaty )

(Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień / 2014 r.)

 

 1. Wymagania niezbędne:

            -     obywatelstwo polskie,

 •  wykształcenie wyższe,

-     doświadczenie zawodowe – 2 lata,

 •  bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń audio-wizualnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

3.   Wymagania dodatkowe:

           -      mile widziane doświadczenie w pracy w PUP,

           -        znajomość przepisów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz                  z aktami wykonawczymi,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność prowadzenia aktywnego wywiadu, pozyskiwania informacji, negocjacji,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, uprzejmość, odporność na stres,
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kierowanie osób bezrobotnych do pracy, na staż, na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego               i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • realizowanie ofert pracy poprzez dobór osób bezrobotnych do ofert i ofert do osób zarejestrowanych w PUP,
 • stała opieka nad bezrobotnym i poszukującym pracy,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie pozyskiwania i upowszechniania ofert pracy oraz                         w znalezieniu odpowiednich pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,
 • utrzymanie kontaktu z osobami bezrobotnymi i aktywizowanie ich,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • aktualizacja danych,
 • prowadzenie korespondencji,
 • ocena efektywności działań pośrednictwa,
 • analizowanie struktury poszczególnych grup bezrobotnych; badanie ankietowe osób bezrobotnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – podpisane odręcznie,
 • dokument poświadczający wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu),
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż wymagany w punkcie 2,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24 – sekretariat nr pokoju 102. 
w terminie od 02.07.2014 r. do 16.07.2014 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„01/2014 Nabór na stanowisko urzędnicze Pośrednika Pracy – stażysty, Pośrednika Pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej do dnia 16.07.2014 r. ”

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu /www.elblag.up.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Saperów 24.

_______________________________________________________________________________   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm.

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
3 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej (3 osoby / 3 etaty ) 2014-07-02 08:42:06 Włodarczyk Jerzy
2 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ogłasza nabór Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej (3 osoby / 3 etaty ) 2014-07-02 08:42:06 Włodarczyk Jerzy
1 2014-07-02 08:40:01 Włodarczyk Jerzy